Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Seinäjoen toimisto / 06 429 6750 Ylistaron lajittelulaitos / 044 544 58 77

Tietosuojaseloste

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.3.2023.

1.    Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Lakeuden Ympäristöhuolto Oy 

Y-tunnus: 0641063-3

Osoite: Teollisuustie 11, 60100 Seinäjoki

Puhelin: 06 429 6750 (info)

 

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi: Katja Hautamäki

Osoite: Teollisuustie 11, 60100 Seinäjoki

Sähköposti: katja.hautamaki@lyoy.fi

Puhelin: 050 581 1120

 

3.    Rekisterin nimi   

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivujen asiakas- ja käyttäjätietojen rekisteri

 

4.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käyttäjätietoja kerätään seuraavasti:

 

Käyttäjätiedot ovat anonyymia aineistoa, kuten Google Analyticsin keräämä aineisto Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivujen kävijöistä. Tietoja käytetään verkkosivujen kehittämiseen ja toiminnasta raportointiin. Evästeistä kerättävät käyttäjätiedot eivät sisällä henkilötietoja eikä tietoja yksilöidä.

 

Henkilötietoja kerätään seuraavin perustein:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: pyyntöihin ja kysymyksiin vastaaminen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn ynnä muiden vastaavien toimistojen täyttämiseen.  Henkilötietoja voidaan myös käyttää lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja voidaan myös käyttää asiakasviestintään, kuten tiedotteisiin ja muutosilmoituksiin, sekä mahdollisesti markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.

 

5.    Evästeet

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivut käyttävät Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics Tietosuoja ja turvallisuus

Google Analyticsin evästeet on myös mahdollista saada pois päältä seuraavasti:

Opt out of Google Analytics tracking

 

6.    Rekisterin tietosisältö

 

Asiakasrekisteri voi sisältää perustietoja, kuten yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä täydentäviä tietoja, kuten yrityksen nimen.

Rekisterin käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivut voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:stä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

 

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n verkkosivujen käyttäjästä ne henkilötiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi lisätietoja voidaan täydentää Lakeuden Ympäristöhuollon muista tietojärjestelmistä ja asiakasrekistereistä, yhteistyökumppaneilta tai muilta kontaktihenkilöiltä.

Henkilötiedoista vapaita anonyymeja käyttäjätietoja kerätään evästein Google Analytics työkaluilla.

 

8.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy käyttää sille annettuja henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin.

Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu tai joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat asianmukaisesti säilytettynä yrityksen valvotuissa toimitiloissa.

10.  Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai vanhentuneen tiedon poistamista. Tarkastus- ja/tai oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus kieltäytyä poistamasta rekisteritietoja, jos laki niin sallii tai vaatii.

 

 

Safe Case LY tietoturvapalvelu

 

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä